Nyinstallation af vandmåler

Nyinstallation af vandmåler
Det er en forudsætninger for tilslutning til Ulstrup Vandværk, at der rettes henvendelse til vandværket inden vandinstallation påbegyndes. 

Der skal betales tilslutningsafgift før nybyggeri påbegyndes. 

Det er et krav fra Ulstrup Vandværk at nedenstående instruktion om garniture følges. Derudover skal kravene til placering og fri-afstande iht. DS439 (side 44) respekteres.

VVS-firmaet, som er ansvarlig for arbejdet, skal kontakte Vandværket for at aftale/planlægge tilsyn fra vandværket.

Det er kun vandmåleren der udleveres af vandværket.

 

Placering af vandmåleren
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren kan besværliggøre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåleren.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren skal være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er vandværket som afgør, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til vandværket. 


Gennemføring gulv:

 

Gennemføring kælder: